- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 02 – Έδρα

1. Έδρα της Ε.Ε.Α ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (δ.σ.) της Ε.Ε.Α, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α.
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, η Ε.Ε.Α εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), σε χώρο που της παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα.