- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 05 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.