- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 16 – Σύνταξη ετήσιας έκθεσης και ισολογισμού

Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού αποτελεί αρμοδιότητα του Δ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδοτήσεων και Χορηγιών.