- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 05 – Επιλογή Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει πτυχίο και διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., να έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και να έχει την ικανότητα με βάση τις σπουδές του, την επαγγελματική του προϋπηρεσία και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του να προωθήσει τους σκοπούς του φορέα και να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης του. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
3. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσερις ειδικούς Συμβούλους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμήματος Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή αποδεδειγμένη εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα βιβλίου. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάντοτε εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Οργανισμού, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και οι όροι πρόσληψης. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της σύμβασής τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την διάρκεια της θητείας του Γενικού Διευθυντή.
4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και οι αποδοχές του καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Ο διαγωνισμός για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος.