- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 02 – Διορισμός και αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, με τη σχετική ποσόστωση που προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α’ 196) και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Δ.Σ. συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τρεις αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες του πολιτισμού, καθώς και τρεις εκπρόσωποι των πιο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα ασκεί μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πιο πάνω οργανώσεις αρνούνται ή παραλείπουν μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να υποδείξουν εκπροσώπους τους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού προβαίνει στη συμπλήρωση της σύνθεσης του Δ.Σ. κατά την κρίση του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση του Οργανισμού. Στο Δ.Σ. ανήκει ιδίως : α) η αρμοδιότητα για τη χάραξη της πολιτισμικής πολιτικής και δράσης του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού του, β) η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση κάθε σύμβασης απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη υποχρεώσεων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, γ) η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών και η σύναψη δανείων, δ) η πειθαρχική εξουσία δεύτερου (β’) βαθμού για το προσωπικό, ε) η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, στ) η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε κάθε περίπτωση, ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του. Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού που μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά περίπτωση, εισηγείται ο Πρόεδρος μόνος του ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών του Δ.Σ. ή ορίζει εισηγητή μέλος του Δ.Σ.
4. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4354/2015.