- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 10

1. Μετά από το τρίτο εδάφιο της περίπτ. 7 του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μονάδα υπαγόμενη στον Ειδικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.»

2. Στο άρθρο 80 του π.δ. 4/2018 προστίθεται νέα περιπτ. υπό στοιχείο ΣΤ (ΦΕΚ Α’ 7) ως εξής:
«ΣΤ. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού. Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή του Κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Μουσικολόγος, Θεατρολόγος, Κινηματογράφου, Πολιτιστικής Διαχείρισης).
(α) Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
αα) Τμήμα Διαχείρισης Χώρων. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
αβ) Τμήμα Πολιτιστικών Δράσεων. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
αγ) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.

3. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του π.δ. 4/2018 προστίθεται περίπτ. ζ ως εξής:
«ζ) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού».
β. Στην παρ 3 του άρθρου 63 του π.δ. 4/2018 προστίθεται περίπτ. ζ με υποπεριπτώσεις αα) – θθ) ως εξής:
«ζ) Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού είναι αρμόδιο για:
αα) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού
ββ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού κατά Κλάδο και Ειδικότητα.
γγ) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου.
δδ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
εε) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής
στστ) Την εποπτεία τήρησης του ωραρίου των Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού στην Κεντρική Υπηρεσία
ζζ) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών.
ηη) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών που εποπτεύονται από την Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και δε διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα για τα θέματα αυτά.
θθ) Τη μέριμνα για θέματα μονομελών οργάνων διοίκησης καθώς και για τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων των εποπτευομένων από την Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού».

4. Στο τέλος των περιπτώσεων αα), ββ) και γγ) της παρ. 3α στο άρθρο 64 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) προστίθεται φράση ως εξής:
«καθώς και των Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού στην Κεντρική Υπηρεσία».