- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 07 – Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού

Μετά από το άρθρο 55Α προστίθεται άρθρο 55Β ως εξής:
«Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού
1. Οι στρατηγικοί στόχοι και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού είναι οι εξής:
α) Η ανίχνευση των δραστήριων και επιδραστικών σε επίπεδο περιφέρειας φορέων σύγχρονου πολιτισμού, η ετήσια κατάρτιση και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων για τον Σύγχρονο Πολιτισμό στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, συνοδευόμενων από μελέτη εκτίμησης πολιτισμικών επιπτώσεων, η σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή η υλοποίησή τους από εθνικούς πόρους, η αποτίμηση της στοχοθεσίας τους και η αναπροσαρμογή των στόχων,
β) Η εισαγωγή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων της περ. α της παρούσας παραγράφου στο Συμβούλιο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής προς έγκριση και η μέριμνα για την υλοποίησή τους. Στο Συμβούλιο εισάγονται επίσης θέματα στρατηγικού σχεδιασμού τα οποία χρήζουν γνωμοδότησης ή έγκρισης.
γ) Η ίδρυση Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού (ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ.) ή Δημιουργικών Κόμβων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών αρμοδιότητάς τους και σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και διευθύνσεις της Γ.Δ.Σ.Π.. Οι Χώροι Βιβλίου και Πολιτισμού και οι Δημιουργικοί Κόμβοι ιδρύονται κατόπιν σύνταξης ολοκληρωμένων προτάσεων των Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού, έχουν τοπικό χαρακτήρα και δικτυώνονται μεταξύ τους ανά την επικράτεια, διασυνδεόμενοι για την υλοποίηση των δράσεων με το «ACROPOLE CREATIVE HUB» και τον «Οργανισμό Βιβλίου και Πολιτισμού». Οι Χώροι Βιβλίου και Πολιτισμού και οι Δημιουργικοί Κόμβοι δημιουργούνται σε κτίρια που ανήκουν στο ΥΠ.ΠΟ.Α. είτε διαμορφώνονται προς τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με άλλους φορείς. Οι ως άνω χώροι θα διαθέτουν χώρους δημιουργίας και πολιτιστικών δράσεων, φυσικής και ψηφιακής βιβλιοθήκης, λειτουργώντας ως σημεία ισότιμης πρόσβασης, συμμετοχής και επικοινωνίας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.
δ) Η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα,
ε) Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και επικοινωνιακές δράσεις για την ενίσχυση της σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας,
στ) Η ανάπτυξη του πολιτισμικού διαλόγου, η διεύρυνση της συμμετοχής στην πολιτιστική παραγωγή και η ενίσχυση των πειραματικών πολιτισμικών κυττάρων ανά την επικράτεια,
ζ) Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης των δρώντων στο χώρο του Σύγχρονου Πολιτισμού, μεμονωμένων ή σε υπάρχουσες δομές και δίκτυα,
η) Η διεύρυνση συμμετοχής του κοινού και η προσέλκυση ομάδων κοινού στις σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις όπως παιδιά, νεότερες ηλικίες, τρίτη ηλικία, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες και με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού,
θ) Η πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ στους χώρους αρμοδιότητάς τους και η εποπτεία των δημιουργικών διαμονών (residencies) και συνεργατικών μηχανισμών προώθησης των τεχνών στο εξωτερικό,
ι) Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή μνημονίων συνεργασίας με φορείς του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και η διαχείριση χορηγιών ή δωρεών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου,
ια) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση διακρατικών και μορφωτικών προγραμμάτων για το σύγχρονο πολιτισμό, προγραμματικών, επιστημονικών και διεπιστημονικών συμφωνιών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών, οι συνέργειες με φορείς όπως ιδρύματα και ινστιτούτα με στόχο την έρευνα και την καινοτομία,
ιβ) Η έμφαση στην πολιτιστική οικονομία και ανάπτυξη με χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο πόλεων,
ιγ) Η σύσταση, εποπτεία και ο συντονισμός δικτύων πολιτισμού, η προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της Γ.Δ.Σ.Π.,
(ιδ) Η σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα και η διατομεακή συνέργεια πολιτισμού, τουρισμού, πρωτογενούς οικονομικής δραστηριότητας και λοιπών υπηρεσιών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης,
(ιε) Η δημιουργία δομών-μηχανισμών για τη διασφάλιση άμεσης και ουσιαστικής συνεργασίας με τις Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές στον Τομέα Πολιτισμού.

2. α. Οι Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, λειτουργούν ως Περιφερειακές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι παρακάτω:
i. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
ii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας,
iii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Δυτικής Μακεδονίας,
iv. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ηπείρου,
v. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Θεσσαλίας,
vi. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ιονίων Νήσων,
vii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Δυτικής Ελλάδας,
viii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας,
ix. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Αττικής,
x. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Πελοποννήσου,
xi. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου,
xii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Νοτίου Αιγαίου,
xiii. Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Κρήτης.
β. Σε κάθε Διεύθυνση συγκροτούνται τρία (3) Τμήματα ως εξής: αα) Τμήμα Πολιτιστικών Δράσεων, ββ) Τμήμα Εποπτείας Χώρων, γγ) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας. Ειδικότερα:
αα. Το Τμήμα Πολιτιστικών Δράσεων το οποίο έχει ως αρμοδιότητες:
i. Την προετοιμασία και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων των κεντρικών ή περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οικεία Περιφέρεια.
ii. Συμβολή με τεχνογνωσία ή και επικοινωνιακούς διαύλους, εκτός των επιχορηγήσεων και της παροχής αιγίδας που παρέχονται από τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανταγωνιστικών πολιτιστικών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή συλλογικών, μη κρατικών φορέων.
ββ. Το Τμήμα Εποπτείας Χώρων το οποίο έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:
i. Την ίδρυση και λειτουργία Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού και Δημιουργικών Κόμβων στην οικεία Περιφέρεια.
ii. Την κάθε είδους υποστήριξη, προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών δομών βιβλίου, σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού οι οποίες εποπτεύονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή που ανήκουν σε συλλογικούς, μη κρατικούς φορείς.
γγ. Το Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη σε θέματα προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ αρμοδιότητα εκάστης.»