- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 02 – Συγκρότηση Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται Συμβούλιο Σύγχρονου Πολιτισμού (ΣυΣΠ), που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη με τη σχετική ποσόστωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α’ 196), ως εξής:
α) Τον Ειδικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού ως Πρόεδρο
β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού,
γ) Τον (1) Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού, η οποία συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος,
δ) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB», το οποίο ιδρύεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος,
ε) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του ν.π.ι.δ. «Οργανισμός Βιβλίου και Πολιτισμού», το οποίο ιδρύεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος,
στ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» ιδρυθέντος με το άρθρο 1 του ν. 4572/2018 (ΦΕΚ Α’ 188),
ζ) δύο (2) Προϊσταμένους Περιφερειακών Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος, με ειδικότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα,
η) δύο (2) εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον χώρο του πολιτισμού,
θ) έναν (1) καλλιτεχνικό διευθυντή από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή επαγγελματία από τον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.

2. Με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού ορίζεται και ο αναπληρωτής του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου ως Προέδρου του Συμβουλίου. Όταν τον Ειδικό Γραμματέα αναπληρώνει άλλο μέλος του Συμβουλίου, στη θέση του ως μέλος καλείται ο αναπληρωτής του μέλους αυτού.

3. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού είναι οι κάτωθι:
α) η εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για θέματα σχεδιασμού, στρατηγικής και ορισμού προτεραιοτήτων της πολιτικής για τον σύγχρονο πολιτισμό, κατόπιν συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το ν.π.ι.δ. «Οργανισμός Βιβλίου και Πολιτισμού» και το ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB»,
β) ο καθορισμός προδιαγραφών και η αξιολόγηση των σχεδίων δράσης τα οποία συντάσσουν οι Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και η έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης,
γ) ο ορισμός στρατηγικών στόχων για την παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού και τη δικτύωση πολιτιστικών φορέων στην ελληνική επικράτεια και διεθνώς και η ενίσχυση των σχετικών δράσεων μέσω προκήρυξης ειδικών προγραμμάτων, βάσει των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων,
δ) η εισήγηση για την ανάθεση μελετών και ερευνών σχετικά με ζητήματα σύγχρονου πολιτισμού.