- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 01 – Συγκρότηση Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται Συμβούλιο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής, που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, με τη σχετική ποσόστωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α’ 196), ως εξής:
α) Τον Ειδικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, ως Πρόεδρο,
β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού, η οποία συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος,
γ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού,
δ) δύο (2) Προϊσταμένους Περιφερειακών Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος, με ειδικότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα,
ε) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» ιδρυθέντος με το άρθρο 1 του ν. 4572/2018 (ΦΕΚ Α’ 188),
στ) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του ν.π.ι.δ. «Οργανισμός Βιβλίου και Πολιτισμού», το οποίο ιδρύεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος,
ζ) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB», το οποίο ιδρύεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος,
η) τρεις (3) εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον χώρο του πολιτισμού,
θ) ένα (1) μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ι) ένα (1) μέλος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.).

2. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής είναι οι κάτωθι:
α) η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής για τον σύγχρονο πολιτισμό,
β) η ενίσχυση της δικτύωσης των δραστήριων και επιδραστικών φορέων πολιτισμού στην τοπική κοινωνία και περιφέρεια,
γ) η εξέταση στρατηγικής σημασίας θεμάτων για την πολιτισμική οργάνωση της περιφέρειας,
δ) ο συντονισμός, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού,
ε) η συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος,
στ) ο καθορισμός προδιαγραφών, η αξιολόγηση και η έγκριση των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων και ετησίων σχεδίων δράσης τα οποία συντάσσουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού και τα οποία συνοδεύονται από μελέτες εκτίμησης πολιτισμικών επιπτώσεων,
ζ) η εισήγηση για την ανάθεση μελετών και ερευνών σχετικά με ζητήματα περιφερειακής πολιτικής σύγχρονου πολιτισμού,
η) η πιστοποίηση των Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού (ΧΩ.ΒΙ.ΠΟ.) και των Δημιουργικών Κόμβων στην περιφέρεια.