- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 20 – Μέτρα διασφάλισης των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θεσπίζει τα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων μέσω, μεταξύ άλλων, της ταχείας διατήρησης των αποθηκευμένων στοιχείων σε υπολογιστή, ταχείας διατήρησης και δημοσιοποίησης των δεδομένων κίνησης, εντολών παραγωγής, έρευνας και κατάσχεσης των αποθηκευμένων δεδομένων σε υπολογιστή, συλλογής σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων κίνησης και την ερμηνεία του περιεχομένου των δεδομένων σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο, κατά τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 15-17 της σύμβασης αυτής.