- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 2017/1564/EE

ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣΟΔΗΓΙΑ 2017/1564/ΕΕ
Άρθρο 1Άρθρο 1
Άρθρο 2 –
Άρθρο 3Άρθρο 2
Άρθρο 4Άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 5
Άρθρο 5Άρθρο 4
Άρθρο 6Άρθρο 5
Άρθρο 7Άρθρα 6 και 7
Άρθρο 8Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Οδηγίας 2001/29 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 της Οδηγίας 2017/1564.
Άρθρο 9Άρθρο 3 παράγραφος 1
Άρθρο 10 –
Άρθρο 11 –