- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 2 Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 28Α του ν. 2121/1993

1. O τίτλος του άρθρου 28Α του ν. 2121/1993 (Α΄25) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρεπόμενες χρήσεις προς όφελος εντυποαναπήρων και ατόμων με άλλες αναπηρίες».
2. Το άρθρο 28Α του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται όπως ορίζουν τα άρθρα 3 έως 8.