- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 13 – Πόροι

1. Οι πόροι του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ είναι:
(α) Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
(β) Πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
(γ) Έσοδα από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.
(δ) Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.
(ε) Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως, καθώς και από κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.
(στ) Έσοδα από εισιτήρια και πωλήσεις.
(ζ) Έσοδα από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων (όπως από τη μίσθωση και λειτουργία αναψυκτηρίου, εστιατορίου, πωλητήριου και λοιπών χώρων).
(η) Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
(θ) Έσοδα από πωλήσεις παραγόμενων καλλιτεχνικών αγαθών, από τη διαχείριση και προβολή των παραγωγών και από επιμέλεια παραγωγών στο εξωτερικό.
(ι) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, συναρτώμενα με την εξυπηρέτηση των σκοπών του φορέα.