- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 04 – Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικότητες του καλλιτεχνικού, πνευματικού και επιστημονικού κόσμου, νομικοί, οικονομολόγοι ή πρόσωπα με συναφή με τους σκοπούς του φορέα επιχειρηματική εμπειρία ή εμπειρία διοίκησης οργανισμών.
  2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
  3. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, τη λειτουργία καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Στο Δ.Σ. ανήκει ιδίως:

(α) η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων του φορέα, ο οποίος υποβάλλεται κάθε χρόνο από τον Διευθυντή,

(β) η απόφαση για τη σύναψη κάθε σύμβασης, απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,

(γ) η απόφαση για την πρόσληψη και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του προσωπικού, των συνεργατών και νομικών συμβούλων του φορέα, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της σχετικής νομοθεσίας,

(δ) η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών,

(ε) η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό,

(στ) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων,

(ζ) η υποβολή προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα,

(η) η έγκριση προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή,

(θ) η έγκριση προγραμμάτων υποτροφιών των μελών του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κλάδου, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή.

  1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή απόντος ή κωλυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ δικαστικά και εξώδικα. Επίσης, ο Πρόεδρος ή, απόντος ή κωλυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος, προΐσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του.
  2. Στα μέλη του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτό η οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.