- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 03 – Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.