- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 26 Εξουσιοδοτικές  διατάξεις

 

  1. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα.
  2. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας του άρθρου 13, η συγκρότησή της, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.