- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 17 Έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 134 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
«12. Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των νησιωτικών περιοχών της χώρας δύνανται, κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως, να καλύπτουν έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Η παραπάνω δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος το 0,5% των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους.».