- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 15 Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

Η παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«4. Με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104, ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις (κριτήρια) εγγραφής τακτικού μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., τα αρμόδια όργανα διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, η διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας δικαιολογητικά. Μεταξύ των κριτηρίων που ορίζονται με τον κανονισμό του  πρώτου εδαφίου περιλαμβάνονται ιδίως η βαθμολογική θέση της ομάδας, η οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Ε., η παροχή κάθε είδους νόμιμων εγγυήσεων για την εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των μελλοντικών της υποχρεώσεων προς αθλητές και προπονητές και η θέσπιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας κατάπτωσής τους, η βιωσιμότητά της, η καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεών της, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο έλεγχος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) για τη χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77A, διενεργείται μόνον επί των Κ.Α.Ε. που  πληρούν τα κριτήρια του κανονισμού του πρώτου εδαφίου, κατόπιν  κοινοποίησης προς την Ε.Ε.Α. σχετικής απόφασης – γνωστοποίησης του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.».