- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 27 Περιφερειακές Υπηρεσίες Ο.Δ.Α.Π.

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., μπορεί να συστήνονται μέχρι πέντε (5) Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Γραφείου για την εποπτεία σημείων έκδοσης εισιτηρίων, πωλητηρίων ή εργαστηρίων εκμαγείων.

2. Όπου δεν λειτουργεί περιφερειακή υπηρεσία, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται σε υπαλλήλους του Ο.Δ.Α.Π., που υπηρετούν σε πωλητήρια, καθήκοντα εποπτείας όλων των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα διαχειριστή εσόδων, ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή Ενότητα.