- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος

 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.