- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 25 Καταργούμενη διάταξη

 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της απαγόρευσης συστέγασης αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.