- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 22 Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021

 

Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής και το έτος 2022, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.».