- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 17 Κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2725/1999

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2725/1999 (Α΄ 21), περί κωλυμάτων και περιορισμών μελών διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, προστίθεται η φράση «ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είτε από δικαιοδοτικό όργανο ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού,», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είτε από δικαιοδοτικό όργανο ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α ή ως διαχειριστή Τ.Α.Α. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.».