- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 07 – Συνεγκατάσταση – Από κοινού χρήση ευκολιών.

Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4070/2012, καθώς και οι διατάξεις του ν. 4463/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται με σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.