- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 06 – Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών

1. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης απόφασης περί ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ ή/και της Εγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή αμέσως το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνση αυτής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Παράλληλα ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) για την επιβολή των κυρώσεων από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η απομάκρυνση της κατασκευής δύναται να πραγματοποιηθεί και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ως και από οποιονδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον .
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποβάλει αίτημα περί ανακλήσεως της άδειας εγκατάστασης από την ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνση αυτής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).
3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω προθεσμίες για την απομάκρυνση κατασκευών κεραιών παρέλθουν άπρακτες, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται στους κατόχους των εν λόγω κατασκευών κεραιών, διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000,00) ημερησίως, υπέρ της οικείας Περιφέρειας.
4. Για την απομάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτείται η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 29, παρ. 4 του ν. 4495/2017. Η έγκριση εκδίδεται, με ευθύνη εξουσιοδοτημένου μηχανικού, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση μηχανικού και δήλωση αυτού περί ανάληψης της ευθύνης επίβλεψης. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναρτάται στο ΣΗΛΥΑ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η απομάκρυνση της κατασκευής κεραίας πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ).