- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 05 – Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών από Ελεγκτή Δόμησης- Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας

1. Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης, για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και στη συνέχεια συντάσσεται Πόρισμα Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44-46 του ν. 4495/17, το οποίο υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Οι δομικές κατασκευές κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44 του ν. 4495/17. Η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ και δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Ο έλεγχος της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας αφορά τη θέση, τις εξωτερικές διαστάσεις και το ύψος αυτών, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την ύπαρξη πινακίδας σήμανσης, καθώς και την θέση και το ύψος της περίφραξης.
3. Ο επιβλέπων μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) αίτημα για έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθημερόν Ελεγκτή Δόμησης κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τεκμαίρεται ότι η Υ.ΔΟΜ. δεν έχει παρατηρήσεις ως προς τα στοιχεία του αιτήματος, το οποίο δρομολογείται περαιτέρω αυτόματα στο σύστημα.
4. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα Ελέγχου συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α.). Στη συνέχεια εκδίδεται η βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως πολεοδομικές παραβάσεις αποκλίσεις των διαστάσεων των δομικών κατασκευών κεραίας και της χωροθέτησης αυτών ποσοστού έως δύο τοις εκατό (2%) με μέγιστο τα δέκα (10) εκατοστά, σε σχέση με τις μελέτες που συνοδεύουν την Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Κεραίας. Σε αυτή την περίπτωση με ευθύνη του επιβλέποντα μηχανικού ενημερώνεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).
5. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα Ελέγχου συντάσσεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Στις περιπτώσεις αυτές ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), χωρίς κυρώσεις. Στη συνέχεια υποβάλει αίτημα για έλεγχο της συμμόρφωσης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Εφόσον με το Πόρισμα Ελέγχου διαπιστωθεί η συμμόρφωση εκδίδεται βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
6. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας πρέπει να απομακρυνθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) η αρμόδια ΥΔΟΜ για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα περί αυθαιρέτων πολεοδομική νομοθεσία.
7. Κατά των Πορισμάτων Ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.
8. Σε περίπτωση καταγγελίας, όσον αφορά στη νομιμότητα εγκατασταθέντων δομικών κατασκευών κεραίας ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος συντάσσει Πόρισμα Ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας κατασκευάσθηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α.). Στη συνέχεια υποβάλει αίτημα για έλεγχο της συμμόρφωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το σχετικό Πόρισμα Ελέγχου υποβάλλεται από τον Ελεγκτή Δόμησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Σε περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας πρέπει να απομακρυνθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες, καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα την παροχή κάθε υπηρεσίας. Επίσης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) ενημερώνεται η αρμόδια Υ.ΔΟ.Μ, η οποία ανακαλεί την χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίμου κατά το πόρισμα και προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις.