- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 05 – Ετήσιες εκθέσεις

Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας των στοιχ. α του άρθρου 1 υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έκθεση σχετική με την υιοθέτηση των διατάξεων της παρούσας καθώς και αναλυτικές καταστάσεις του μεταδοθέντος κατά το παρελθόν έτος οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία σημειώνεται ο συνολικός χρόνος μετάδοσης ανά κατηγορία προγραμμάτων.