- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 21 Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής επί θητεία

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνονται δεκαπέντε (15) θέσεις εμπειρογνωμόνων πληροφορικής με τριετή θητεία και βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), πλέον των θέσεων που ορίζονται στο π.δ. 40/2020 (Α΄ 85).
2. Η πρόσληψη των εν λόγω εμπειρογνωμόνων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
3. Ως ελάχιστα προσόντα διορισμού στις ως άνω θέσεις ορίζονται τα εξής: (α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, (β) αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους και (γ) εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους με ενασχόληση με θέματα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων, στην οποία ορίζονται: (α) τυχόν ειδικότερα προσόντα, (β) οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και (γ) κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η πρόσκληση αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι θητείες των εμπειρογνωμόνων δύνανται να ανανεώνονται.