- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 9 Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής

Το άρθρο 31 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Ανάκληση απόφασης υπαγωγής
1. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται, αν το οπτικοακουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτήρια των πινάκων Α΄, B΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, καθώς και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν καθεστώς.
2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να αιτηθεί την απόσυρση αυτού σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακαλεί την απόφαση υπαγωγής, κατόπιν γραπτής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
3. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής το παράβολο του άρθρου 28 του παρόντος καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου».