- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 4 Επιλέξιμες δαπάνες

Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η αμοιβή για δικαιώματα σεναρίου και μουσικής, καθώς και η αμοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, προσμετρώνται μέχρι ποσοστού 35% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό,».