- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 95 Τέλη για δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης (Άρθρο 95 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τέλη για τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης τα οποία αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των εν λόγω πόρων. Τα εν λόγω τέλη είναι αντικειμενικά δικαιολογημένα, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και κατά τον καθορισμό τους λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του άρθρου 3.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής των τελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.