- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 25 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (Άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο, είναι αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών μεταξύ παρόχων και καταναλωτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου και αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων.
Οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες διατηρούν κάθε άλλη δυνατότητα νομικής προστασίας, δικαστικής ή μη, που τους παρέχεται από την έννομη τάξη.
2. Όταν στις διαφορές αυτές της παρ. 1 το ένα τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα μέρη προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει τις προσπάθειές του με τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους αυτού, προκειμένου να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς.