- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

6.1. Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (GOV.GR)

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη παροχής υπηρεσιών gov.gr[1] [1], έχει ως στόχο να μετασχηματίσει τα γεγονότα ζωής (life events) σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Η πύλη ενσωματώνει λειτουργικότητα από τα λοιπά συστατικά της αρχιτεκτονικής, όπως το Κέντρο Ταυτοποίησης και το Κέντρο Ειδοποιήσεων, ενώ οι βασικές λειτουργίες που θα παρέχει οριζόντια για όλες τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες αφορούν τη πολυτροπική (multimodal) παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο), ως ακολούθως με τις ακόλουθες ιδιότητες :


[1] [2] Περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 7.4 «Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης/ Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες»