- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης OGP

Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση Open Government Partnership (OGP) [1] αποσκοπεί στην διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Επιδιώκοντας την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ανοίγουμε το διάλογο και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, από την 01.12.2022 έως και την 19.12.2022, τις προτεινόμενες δεσμεύσεις για το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της πρωτοβουλίας και της ανάγκης για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιστήμονες, επαγγελματίες, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, να καταθέσετε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ουσιαστικού Σχεδίου Δράσης που θα προωθήσει περαιτέρω την πολιτική ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Δράσης.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διαδικασιών

Λεωνίδας Χριστόπουλος