- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 04 – Ύψος ενισχύσεων

Στο Γενικό Μέρος–Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 11 παράγραφο 2 του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται εδάφιο ια. ως εξής:
ια. Το ύψος της ενίσχυσης των δαπανών της παρ. 13 του άρθρου 9 ορίζεται στο 25% αυτών και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.