- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 02 – Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Στο Γενικό Μέρος–Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Α΄ άρθρο 5 παράγραφο 3 του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται εδάφιο στ. ως εξής:
στ. παραγωγή ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΔ΄ του Ειδικού Μέρους του παρόντος.