- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 12 – Υποχρέωση ενημέρωσης

1. Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για κάθε είδους χειρισμό, δυσλειτουργία ή ανωμαλία του διαστημικού αντικειμένου, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα στο έδαφος, αεροπλάνο σε πτήση ή σε άλλα διαστημικά αντικείμενα ή να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία.
2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση ενημέρωσης, και με την επιφύλαξη άλλων κυρώσεων ή ευθύνης για πληρωμή αποζημίωσης, ο φορέας εγγυάται στο ελληνικός Κράτος το σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης σε αυτό δυνάμει της διεθνούς ευθύνης του ή δυνάμει του παρόντος νόμου.