- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 05 – Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία

1. Η αίτηση για αδειοδότηση διαστημικής δραστηριότητας υποβάλλεται από τον φορέα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και συνοδεύεται από παράβολο 6.000 (έξι χιλιάδων) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης .
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι :
α) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του φορέα και της νομικής του μορφής (νομιμοποιητικά έγγραφα),
β) παρουσίαση των παρελθουσών, τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τις τεχνικές, οικονομικές και νομικές εγγυήσεις του,
γ) πλήρη και ακριβή περιγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων προς αδειοδότηση,
δ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του διαστημικού αντικειμένου προς αδειοδότηση,
ε) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του-ων κατασκευαστή-ών του διαστημικού αντικειμένου,
στ) υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρακτικές καθώς και στην κείμενη ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6, συνοδευόμενη από αναλυτική αναφορά των προβλέψεων και των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
ζ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών ή νομικών προσώπων, για λογαριασμό των οποίων θα διεξαχθούν οι διαστημικές δραστηριότητες,
η) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων που θα συμμετάσχουν στις διαστημικές δραστηριότητες,
θ) κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, το οποίο μπορεί να είναι σχετικό με την απόφαση του Υπουργού για τη χορήγηση της άδειας.
ι) συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης βάσει του άρθρου 11 και
ια) τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, καθώς και την κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
3. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 που συνοδεύουν την αίτηση για αδειοδότηση δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με απόφασή του δύναται να συμπληρώνει τον κατάλογο πληροφοριών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον φορέα από την παροχή κάθε πληροφορίας που (τυχόν) απαιτείται από άλλες σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ζητήσει από τον φορέα οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης σε σχέση με τον κατατεθέντα φάκελο. Η μη γνωστοποίηση ή η άρνηση παροχής των αιτούμενων πληροφοριών ή στοιχείων εντός της τεθείσας από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προθεσμίας, η οποία πρέπει να είναι εύλογη, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.
5. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ζητήσει την παροχή γνωμοδότησης από εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων), τους οποίους ορίζει για το σκοπό αυτό, για τον έλεγχο των στοιχείων της αίτησης, επί τη βάσει νομικών, τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων όσον αφορά στην αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα, την αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά πεδία και την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους στις διεξαχθείσες διαστημικές δραστηριότητες κανόνες, καθώς και τη φερεγγυότητα του φορέα. Οι ορισμένοι από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον φορέα με σκοπό την άσκηση των σχετικών διαστημικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση άρνησης παροχής πρόσβασης εκ μέρους του φορέα, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του Υπουργού.
6. Το περιεχόμενο της αίτησης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση υποβολής τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ή αρνητικής κρίσης έστω και ενός Υπουργείου επί της αιτήσεως για αδειοδότηση, εντός 30 ημερών από την αποστολή της αίτησης, το αίτημα του φορέα απορρίπτεται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συναίνεση του αντίστοιχου Υπουργείου.