- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 03 – Υποχρέωση αδειοδότησης

1. Η άσκηση των διαστημικών δραστηριοτήτων υπόκειται σε αδειοδότηση.
2. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον φορέα κατόπιν αίτησής του, αφορά μια συγκεκριμένη κάθε φορά διαστημική δραστηριότητα και είναι προσωποπαγής. Η άδεια δύναται να μεταβιβαστεί μόνο υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
3. Οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις σχετικές διατάξεις όπως διατυπώνονται στις υπογεγραμμένες ή/και επικυρωμένες από την Ελλάδα διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Συμφωνίες .