- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 01 – Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής

1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός του πλαισίου επίτευξης τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας.
2. Με τον παρόντα νόμο:
α) καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επίτευξής της τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας
β) προσδιορίζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι αρμοδιότητές τους.