- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 05 – Ερώτημα 5 προς δημόσια διαβούλευση

5. Ο εθνικός κατάλογος θα εκδοθεί με τη μορφή κανονιστικής ή νομοθετικής πράξης, όπως υπουργικής απόφασης ή προεδρικού διατάγματος στο οποίο μπορεί να ορισθεί προγενέστερη, μεταγενέστερη ή ταυτόχρονη ισχύς του καταλόγου με την έκδοση του νομοθετικού κειμένου. Ποιό κρίνετε κατάλληλο χρονικό διάστημα έναρξης ισχύος του καταλόγου με τις εκδηλώσεις μεγάλης σημασίας;