- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 21 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992, το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), τα άρθρα 22 και 31 του ν. 4053/2012 (Α΄44), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.