- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος στο ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας γίνεται ως εξής:
α) ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τις απαιτούμενες αιτήσεις και μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια υποβάλλει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) φάκελο με τα αποδεικτικά παραλαβής αυτών.
β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οφείλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/μελετών, να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφερόμενο:
βα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν/διορθωθούν ή
βγ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών.
2. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ, ολοκληρώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης νομοθεσία.
4. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και κεραιών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του προβλεπόμενου δικτύου τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις, χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου.
5. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 16, ισχύει η υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) ΚYΑ «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008).
6. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 16, ισχύει η υπ’ αριθμ. Π/112/345 ΚΥΑ «Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας» (ΦΕΚ 3271/Β΄/6-12-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. Π/112/237 ΚΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ. Π/112/345 (Β΄ 3271/06.12.2012) ΚΥΑ, Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας» (ΦΕΚ 1659/Β΄/7-8-2015).
7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύει η υπ’ αριθ. οικ. 65977/974/Φγ61, ΦΕΚ 3260/Β/20.12.2013 KYA “Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”.
8. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61 ΚΥΑ «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 1275/Β/20.05.2014).