- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 19 – Λειτουργία της Πληροφοριακής Υποδομής

1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος.
2. Η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητάς της ΕΕΤΤ σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), η Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας Αεροπορίας (ΥΠΑ), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), οι αρμόδιες για την δόμηση, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν, παρέχουν έγκριση ή σύμφωνη γνώμη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο ΣΗΛΥΑ των υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ βάσει των διατάξεων του ν. 4070/2012, ως ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύνανται να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες προς σύνδεση με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).
4. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), διασυνδέονται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η διασύνδεση των συστημάτων είναι αμφίδρομη και παρέχονται, κατ’ ελάχιστο, οι εξής υπηρεσίες:
• Πλήρης πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεμένη ηλεκτρονική αίτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε συστήματος με απλή ενάριθμη αναφορά.
• Εφαρμογή κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης μιας αίτησης ανάλογα με την κατάσταση της διασυνδεδεμένης αίτησης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα
• Μεταφορά δεδομένων γεγονότων που επηρεάζουν την διαδικασία αδειοδότησης από το ένα σύστημα στο άλλο.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες της διασύνδεσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ.

5. Για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) κατά το ν. 4014/2011 και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής του με την παραπάνω πληροφοριακή υποδομή, οι Δηλώσεις Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω του ΣΗΛΥΑ. Η τυχόν απαιτούμενη ενημέρωση του Η.Π.Μ. γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα του κατόχου της κατασκευής κεραίας.