- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 15 – Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο νέο πλαίσιο

1. Υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 και τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής κεραίας που έχει χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ ή από τους φορείς που είχαν τη σχετική αρμοδιότητα κατά το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.
2. Ειδικά για τις κατασκευές κεραιών και τις δομικές κατασκευές αυτών που χρησιμοποιούνται ως μέρος δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί για τον χώρο εγκατάστασης αυτής, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) Ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ.
αβ) να υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας ή τυποποιημένη δήλωση του άρθρου 8 του παρόντος, που να αφορά την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
αγ) να διακόψει τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεκπομπών για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
αδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση) εντός μηνός από την ενεργοποίηση της κατασκευής κεραίας
β) Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τον χώρο εγκατάστασης αυτής, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί στην ΕΕΑΕ ή γνωμάτευση αυτής, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά περίπτωση Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
βα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ.
ββ) να υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
βγ) να διακόψει τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεπομπών για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
βδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (500,00) Ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση) εντός μηνός από την ενεργοποίηση της κατασκευής κεραίας
3. Για τις κατασκευές κεραιών της προηγούμενης παραγράφου, μετά την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 , ως και του παρόντος νόμου.
4. Κατασκευές κεραιών που δεν θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΤΤ εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών αυτών και των λοιπών συνοδών έργων αυτών, απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών, οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με σαφή και συγκεκριμένη αναφορά του υφιστάμενου αδειοδοτικού πλαισίου όπου ανήκουν οι κατασκευές κεραιών κατά τα ανωτέρω .