- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 11 – Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας

1. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε προστατευόμενες περιοχές των ν. 1650/86 και ν. 3937/2011, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/2011 , ως και οι κατά περίπτωση ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του ν. 998/79, όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, για τις οποίες έχουν καθοριστεί με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) εκδίδεται, υπό την αίρεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, της παραγράφου 2 του άρθρου 53 και της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του ν. 998/79. Αμφότερες οι διαδικασίες δύνανται να εξελίσσονται παράλληλα.
Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα έκδοσης έγκρισης επέμβασης, η αρμόδια κατά τόπους Δασική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές της σχετικά με την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, διατηρητέους ή παραδοσιακούς οικισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 και τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , ως και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καταρτίζονται και κυρώνονται τεχνικές οδηγίες και τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν στην εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε περιοχές ή / και υποδομές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά:
• Σε αρχαιολογικούς χώρους, πλησίον μνημείων, σε ιστορικά κέντρα πόλεων
• Σε περιοχές που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία
• Σε προστατευόμενες περιοχές ή σε περιοχές του δικτύου Natura 2000
• Σε κρίσιμες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδομές
Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και τεχνικών κανονισμών δύναται να ανατίθεται στο σύνολό του ή εν μέρει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
Μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.