- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 09 – Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

1. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω, για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών, δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική Δήλωση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), στις εξής περιπτώσεις:
Α.Ι. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4014/2011 και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 10 του παρόντος, εφόσον αυτές αφορούν: α. κατασκευές κεραιών των οποίων οι κατασκευές στήριξης (πχ αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές), είτε εδράζονται επί εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των 15 μέτρων, είτε εδράζονται επί κτηρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των 10 μέτρων, β. κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης (αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές), αλλά η στήριξη αυτών γίνεται επί υφιστάμενων δομικών κατασκευών με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων οι διαστάσεις των οποίων, μετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα.
ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις,
(γ) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και, εφόσον απαιτείται, προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
ΙΙΙ. Η εν λόγω Δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ:
(α) θετικής γνωμάτευσης από την ΕΕΑΕ,
(β) θετικής γνωμοδότησης από την Υ.Π.Α.,
(γ) θετικής γνωμοδότησης του Γ.Ε.Α., εφόσον απαιτείται.
Β. Ι. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφισταμένων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής κατασκευών κεραιών που δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 15 του παρόντος, για την αναβάθμιση των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των δομικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται επίσης η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, εφόσον με τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους αυτής και του οικίσκου.
ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων, υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ΙΙΙ. Η εν λόγω Δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ:
(α) θετικής γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ και
(β) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με βάση την επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία η κατασκευή κεραίας έχει ενταχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), η Δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή τους,
Γ. Ι. Σε περίπτωση προσθήκης ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων, το εμβαδό των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7 τ.μ., για τοποθέτηση επί δώματος και τα 10 τ.μ., για τοποθέτηση επί εδάφους, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 11 του παρόντος, καθώς και σε περίπτωση μείωσης του εμβαδού της έκτασης που καταλαμβάνει η κατασκευή κεραίας.
ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και κοινοποιείται με ευθύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρμόδιες για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 του παρόντος υπηρεσίες.
ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται επίσης έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας.
3. Η τυχόν απαιτούμενη, στις ως άνω περιπτώσεις, τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ως άνω Δήλωσης.
4. Οι Δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, μαζί με το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών, εμπεριέχονται στο φάκελλο της κατασκευής κεραίας που τηρείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).