- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - http://www.opengov.gr/gengk -

Άρθρο 09 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3133/2003 (Α΄ 85). Υφιστάμενες νομοθετικές παραπομπές στο νόμο αυτό θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Η λειτουργία της Κ.Ε.Κ. που συγκροτήθηκε με τις Υ42/2-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 388) και Υ105/26-11-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704) αποφάσεις του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με το ν. 3133/2003, συνεχίζεται και υπό την ισχύ του παρόντος.