- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - http://www.opengov.gr/gengk -

Άρθρο 07 – Αποζημίωση των μελών

1. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κ.Ε.Κ. καταβάλλεται αποζημίωση.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική διάταξη, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησής της και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.