- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης - http://www.opengov.gr/ggee -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 36 Κυρώσεις

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 8, 9 παρ. 1-3 και 7-10, 10 παρ. 1-2 και 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 παρ. 1-2, 18, 19 παρ. 1, 20 παρ. 1-2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 παρ. 1-3 από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συνδρομητικών ή μη, το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ν. 2644/1998 (Α’ 233) και τον ν. 2328/1995 (Α’ 159) αντιστοίχως.
2. Εφόσον η παράβαση αφορά σε προγράμματα για τα οποία ο πάροχος των συνδρομητικών υπηρεσιών δεν έχει συντακτική ευθύνη, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να επιβάλλει στον πάροχο τις παραπάνω κυρώσεις, εφόσον αυτός παραβίασε τις υποχρεώσεις επιμέλειας που οφείλει να έχει έναντι των συνδρομητών του. Ως παράβαση υποχρεώσεων επιμέλειας νοείται ιδίως η μη διάθεση εύχρηστων και εύκολα ανευρέσιμων συστημάτων γονικού ελέγχου, καθώς και η μετάδοση προγραμμάτων με καταφανώς εσφαλμένη σήμανση.
3. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το άρθρο 32 από εγκατεστημένη, στην Ελλάδα, πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο, επιβάλλονται σε αυτήν κυρώσεις που συνίστανται σε:
α) σύσταση για συμμόρφωση,
β) πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας για χρονικό διάστημα από μία (1) ημέρα έως τρεις (3) μήνες,
δ) οριστική διακοπή της λειτουργίας της.
Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και τον βαθμό υπαιτιότητας, την οικονομική κατάσταση του παρόχου, καθώς και την ύπαρξη υποτροπής.
4. Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) οφείλουν να εκτελούν τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.